مجتمع مسکونی

پیروزان یک

مجتمع مسکونی پیروزان یک

بهره گرفتن از سبک جدیدی از مدرنیسم همراه با تمرکز بر مدیریت ساخت و ساز از مهمترین ویژگی های این ساختمان است.

عکس های بیشتر

نمونه کارهای دیگر ما را ببینید

دیگر نمونه کارها

پروژه مسکونی رویا پارک

مجتمع مسکونی

کاوه یک

مجتمع مسکونی

پیروزان دو

مجتمع مسکونی

شیرین

مجتمع مسکونی